Heath Tips

 • In enim justo, rhoncus ut, imperdiet a
 • Fringilla vel, aliquet nec, vulputateDonec pede justo,  eget, arcu. In enim justo, rhoncus ut, imperdiet a, venenatis vitae, justo.Nullam dictum felis eu pede mollis pretium.

ARAÇ KİRALAMA HİZMETİ ALINACAKTIR TAVŞANLI BELEDİYE BAŞKANLIĞI

Çöp Toplama, Süpürme, Yıkama ve Atık Transfer İşinde Kullanılmak Üzere Şoförsüz Araç Kiralanması hizmet alımı 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecektir. İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır:
İhale Kayıt Numarası : 2019/399260
1-İdarenin
a) Adresi : YENI MAHALLE CUMHURIYET MEYDANI NO:1 TAVŞANLI/KÜTAHYA
b) Telefon ve faks numarası : 2746123006 – 2746123006
c) Elektronik Posta Adresi : bilgi@tavsanli.bel.tr
ç) İhale dokümanının görülebileceği
internet adresi : https://ekap.kik.gov.tr/EKAP/
2-İhale konusu hizmetin
a) Niteliği, türü ve miktarı : Şoförsüz 2 adet 10 m3’lük, 5 adet 15 m3’lük, 1 adet Kont. Yıkama aracı, 1 adet 0,5 m3’lük süpürge aracı, 1 adet en az 18 tonluk yol yıkama tankeri, 1 adet personel taşıma ve kont. aracı, 1 adet tır (çekici)) ve 2 adet içi hareketli dorse Ayrıntılı bilgiye EKAP’ta yer alan ihale dokümanı içinde bulunan idari şartnameden ulaşılabilir.
b) Yapılacağı yer : Tavşanlı Belediyesi mücavir alan sınırları içerisi – Tavşanlı / KÜTAHYA
c) Süresi : İşe başlama tarihi 01.10.2019, işin bitiş tarihi 31.12.2022
3- İhalenin
a) Yapılacağı yer : Yeni Mh. Cumhuriyet Meydanı No:1 Tavşanlı / KÜTAHYA
b) Tarihi ve saati : 20.09.2019 – 11:00

 1. İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler: 4.1. İhaleye katılma şartları ve istenilen belgeler: 4.1.2. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren İmza Beyannamesi veya İmza Sirküleri; 4.1.2.1. Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi, 4.1.2.2. Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğinin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimdeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi, bu bilgilerin tamamının bir Ticaret Sicil Gazetesinde bulunmaması halinde, bu bilgilerin tümünü göstermek üzere ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri veya bu hususları gösteren belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri, 4.1.3. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen teklif mektubu. 4.1.4. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen geçici teminat. 4.1.5 İhale konusu işin tamamı veya bir kısmı alt yüklenicilere yaptırılamaz. 4.1.6 Tüzel kişi tarafından iş deneyimini göstermek üzere sunulan belgenin, tüzel kişiliğin yarısından fazla hissesine sahip ortağına ait olması halinde, ticaret ve sanayi odası/ticaret odası bünyesinde bulunan ticaret sicil memurlukları veya yeminli mali müşavir ya da serbest muhasebeci mali müşavir tarafından ilk ilan tarihinden sonra düzenlenen ve düzenlendiği tarihten geriye doğru son bir yıldır kesintisiz olarak bu şartın korunduğunu gösteren, standart forma uygun belge,
  4.2. Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
  4.2.1 Bankalardan temin edilecek belgeler:
  Teklif edilen bedelin %10 dan az olmamak üzere istekli tarafından belirlenecek tutarda bankalar
  nezdindeki kullanılmamış nakdi veya gayrinakdi kredisini ya da üzerinde kısıtlama bulunmayan
  mevduatını gösterir banka referans mektubu,
  Bu kriter mevduat ve kredi tutarları toplanmak ya da birden fazla banka referans mektubu sunularak
  sağlanabilir.
  4.2.2. İsteklinin ihalenin yapıldığı yıldan önceki yıla ait yıl sonu bilançosu veya eşdeğer
  belgeleri:
  a) İlgili mevzuatı uyarınca bilançosunu yayımlatma zorunluluğu olan istekliler yıl sonu bilançosunu
  veya bilançonun gerekli kriterlerin sağlandığını gösteren bölümlerini,
  b) İlgili mevzuatı uyarınca bilançosunu yayımlatma zorunluluğu olmayan istekliler, yıl sonu
  bilançosunu veya bilançonun gerekli kriterlerin sağlandığını gösteren bölümlerini ya da bu kriterlerin
  sağlandığını göstermek üzere yeminli mali müşavir veya serbest muhasebeci mali müşavir tarafından
  standart forma uygun olarak düzenlenen belgeyi sunar,
  Sunulan bilanço veya eşdeğer belgelerde;
  a) Cari oranın (dönen varlıklar / kısa vadeli borçlar) en az 0,75 olması,
  b) Öz kaynak oranının (öz kaynaklar/ toplam aktif) en az 0,15 olması,
  c) Kısa vadeli banka borçlarının öz kaynaklara oranının 0,50’den küçük olması, yeterlik kriterleridir
  ve bu üç kriter birlikte aranır.
  Yukarıda belirtilen kriterleri bir önceki yılda sağlayamayanlar, son iki yıla ait belgelerini sunabilirler.
  Bu takdirde, son iki yılın parasal tutarlarının ortalaması üzerinden yeterlik kriterlerinin sağlanıp
  sağlanmadığına bakılır.
  Serbest meslek erbabının vereceği, ilgili mevzuatına göre düzenlenmiş ve onaylanmış serbest meslek
  kazanç defteri özetinde gösterilen değerlere göre, son yıla ait toplam gelirin toplam gidere oranının
  veya son iki yıla ait gelir ve giderlerin parasal tutarlarının ortalaması üzerinden bulunacak oranın en
  az (1,25) olması şartı aranır. Serbest meslek kazanç defteri özetinin yeminli mali müşavir veya serbest
  muhasebeci mali müşavir ya da vergi dairesince onaylı olması gerekir.
  4.2.3. İş hacmini gösteren belgeler:
  a) İhalenin yapıldığı yıldan önceki yıla ait toplam ciroyu gösteren gelir tablosu,
  b) Hizmet işleri ile ilgili ciro tutarını gösteren belgeler,
  Bu belgelerden birinin sunulması yeterlidir.
  Toplam cironun teklif edilen bedelin %10’undan, hizmet işleri ile ilgili cironun ise teklif edilen
  bedelin %6’sından az olmaması gerekir. Bu kriterlerden herhangi birini sağlayan ve sağladığı kritere
  ilişkin belgeyi sunan istekli yeterli kabul edilir.
  Bu kriterleri bir önceki yılda sağlayamayanlar, son iki yıla ait belgelerini sunabilirler. Bu takdirde son
  iki yılın parasal tutarlarının ortalaması üzerinden yeterlik kriterlerinin sağlanıp sağlanamadığına
  bakılır.
  4.3. Mesleki ve Teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
  4.3.1. İş deneyimini gösteren belgeler:
  Son beş yıl içinde bedel içeren bir sözleşme kapsamında kabul işlemleri tamamlanan ve teklif edilen
  bedelin % 20 oranından az olmamak üzere, ihale konusu iş veya benzer işlere ilişkin iş deneyimini
  gösteren belgeler veya teknolojik ürün deneyim belgesi.
  4.3.2. Makine, teçhizat ve diğer ekipmana ait belgeler ve kapasite raporu:
  İHALE KONUSU ARAÇLAR VE ÖZELLİKLERİ;
  15 M3(400 lük ve 800 lük konteyner kaldırma kolu bulunacak) 1 Adet(39 AY)
  15 M3(400 lük ve 800 lük konteyner kaldırma kolu bulunacak) 1 Adet(39 AY)
  15 M3(400 lük ve 800 lük konteyner kaldırma kolu bulunacak) 1 Adet(78 AY)
  15 M3(400 lük ve 800 lük konteyner kaldırma kolu bulunacak) 1 Adet(39 AY)
  15 M3(400 lük ve 800 lük konteyner ile Üstü Vinçli Yeraltı Konteyner Kaldırma
  Kolubulunacak )1 Adet (39 AY)
  10 M3(400-600 ve 800 lük konteyner kaldırma kolu bulunacak) 1 Adet (39 AY) 10 M3(400 ve 800 lük konteyner kaldırma kolu bulunacak) 1 Adet (78 AY) Konteyner Yıkama Aracı (isteklinin kendi malı olacaktır) Yılda 6 ay/Ayda 10 Gün Toplam 18 ay çalışacak 1 Adet (18 AY) Çöp taşımak için içi hareketli dorse En az 55 M3 kapasiteli 2 Adet (39 AY) Tır (Çekici) 1 Adet (39 AY) Asgari 18 Ton Kapasiteli Yol Yıkama Tankeri (İhale süresi olan 39 ay içerisinde 29 ay çalışacaktır. Çalıcağı aylar idaremizce belirlenecektir) 1 Adet (29 AY) Çok Amaçlı Temizlik Makinesi 0,5 m3 (isteklinin kendi malı olacaktır): En az 2016 model En az 35 HP gücünde, hidrostatik sürüş özellikli, 4 tekerden tahrikli, belden kırmalı, en az 4 adet fırçalı, su deposu kapasitesi en az 100 litre, çöp haznesi kapasitesi en az 500 litre asgari 200 cm genişliğinde süpürme yapabilen, fırçanın hareketleri hidrolik ve aracın hareketlerinden bağımsız olacak ve operatör kabininden kontrol edilebilecek, en az 5 m uzunluğunda seyyar emiş hortumu bulunan ayrıca yabani ot temizleme aparatlı ( (İhale süresi olan 39 ay içerisinde 19 ay çalışacaktır. Çalıcağı aylar idaremizce belirlenecektir) – 1 Adet (19 Ay) Personel Taşıma-Kontrol Aracı Çift Kabin Pickup 1 Adet (39 Ay) NOT: 1- Çalışma süreleri 39 aydır. (Çalışma süreleri 39 ayın altında olan araçlarında çalışma süreleri karşılarında yazılmıştır.) Bunun üzerindeki aylarda araçlar çift vardiya olarak çalışıp sürelerini tamamlayacaklardır. Araçların haftalık çalışma süresi 45 saat olup günlük 7,5 saattir. Herhangi bir aracın arızalanması durumunda yüklenici en geç 48 saat içerisinde aracı faal duruma getirmekle yükümlüdür. Hizmet Alımı İhaleleri Uygulama Yönetmeliği’nin “Makine, teçhizat ve diğer ekipmana ilişkin belgeler ve kapasite raporu” 41.Maddesi gereğince; İhale konusu işin niteliği, idarenin ihtiyacı zamanında karşılaması, kullanılacak makine ve ekipmanın işin gerçekleştirilmesindeki önem ve öncelik derecesi, İhale konusu işin halk ve çevre sağlığı ile ilgili olması ve aksatılması halinde telafisi mümkün olmayan zararlara sebep olabilmesi, araçların özellik arz etmesi ve piyasadan temininin kolay olmaması gibi kriterler göz önünde bulundurularak, belirli nitelikteki makine ve ekipman için kendi malı şartı aranması idaremizin takdir yetkisi dahilinde olduğundan söz konusu hizmet alımında kullanılacak 0,5 m3 kapasiteli süpürge ve Konteynır Yıkama Aracı için isteklinin kendi malı olma şartı aranmıştır.
  4.4. Bu ihalede benzer iş olarak kabul edilecek işler:
  4.4.1.
  Bu ihalede;
  Araç ve Makine ile Yapılan Kent Temizliği İşleri,
  Araç ve Makine ile Yapılan Çöplerin Toplanması ve Nakli İşleri
  Evsel Nitelikli Katı Atıkların Toplanması ve Nakli İle Kent Temizliği İşlerinin Birarada
  Personel ve Araç İle Yapıldığı İşler ( Benzer İş Tutarı Olarak, Araç ve Ekipman İle Yapılan İş
  Kalemlerine Ait tutarı alınacaktır.)
  Çöplerin Toplanması ve Nakli İle Kent Temizliği’ne ait Araç Kiralama İşleri
  benzer iş olarak kabul edilecektir.
  Benzer işlere ilişkin sunulan iş deneyim belgelerinde benzer iş dışında başka işler de var ise;
  Benzer iş tutarının tespiti amacıyla iş deneyim belgesinin alındığı idareden benzer iş kaleminin
  parasal tutarını gösteren resmi belge alınarak iş deneyim belgesi ekine konularak sunulacaktır.
  5.Ekonomik açıdan en avantajlı teklif sadece fiyat esasına göre belirlenecektir. 6. İhale yerli ve yabancı tüm isteklilere açıktır. 7. İhale dokümanının görülmesi: 7.1. İhale dokümanı, idarenin adresinde görülebilir. 7.2. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını EKAP üzerinden e-imza kullanarak indirmeleri zorunludur.
 2. Teklifler, ihale tarih ve saatine kadar Tavşanlı Belediyesi Yazı İşleri Müdürlüğü adresine elden teslim edilebileceği gibi, aynı adrese iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir. 9. İstekliler tekliflerini, götürü bedel üzerinden vereceklerdir. İhale sonucu, ihale üzerine bırakılan istekliyle toplam bedel üzerinden götürü bedel sözleşme imzalanacaktır. Bu ihalede, işin tamamı için teklif verilecektir. 10. İstekliler teklif ettikleri bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir. 11. Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 60 (altmış) takvim günüdür. 12. Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez. 13. Bu ihalede elektronik eksiltme yapılmayacaktır. 14.Diğer hususlar:
  Teklifi sınır değerin altında kalan isteklilerden Kanunun 38 inci maddesine göre açıklama istenecektir.
  HABER TAVŞANLI GAZETESİ 2019/82

Fatma Sezgin

Diğer Haberler

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Son Dakika x