Heath Tips

 • In enim justo, rhoncus ut, imperdiet a
 • Fringilla vel, aliquet nec, vulputateDonec pede justo,  eget, arcu. In enim justo, rhoncus ut, imperdiet a, venenatis vitae, justo.Nullam dictum felis eu pede mollis pretium.

GİYİM MALZEMELERİ SATIN ALINACAKTIR TÜRKİYE KÖMÜR İŞLETMELERİ KURUMU GENEL MÜDÜRLÜĞÜ(TKİ) GARP LİNYİTLERİ İŞLETMESİ MÜDÜRLÜĞÜ

MUHTELİF GİYİM MALZEMELERİ alımı 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecektir. İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır:
İhale Kayıt Numarası : 2019/552658
1-İdarenin
a) Adresi : DURAK MAH. ETILER CAD. 22 43300 TAVŞANLI/KÜTAHYA
b) Telefon ve faks numarası : 2746141007 – 2746145994
c) Elektronik Posta Adresi : glisatinalma@gli.gov.tr
ç) İhale dokümanının görülebileceği internet adresi (varsa) :https://ekap.kik.gov.tr/EKAP/
2-İhale konusu malın
a) Niteliği, türü ve miktarı :
14.Kalemde (3892 takım-3820 çift-1318 adet) Muhtelif giyim malzemesi
Ayrıntılı bilgiye EKAP’ta yer alan ihale dokümanı içinde bulunan idari şartnameden ulaşılabilir.
b) Teslim yeri : G.L.İ Müdürlüğü Tunçbilek Ambarları
c) Teslim tarihi : Sözleşmenin imzalanmasına müteakip en geç 75 (yetmişbeş) takvim günü içinde teslim edilecektir. Teslim süresi içerisinde kalmak kaydı ile, istekliler tek parti veya partiler halinde teslimat yapabileceklerdir. Taahhüt konusu işin niteliğine göre tamamlanmış ve müstakil kullanıma elverişli bölümleri için kısmi kabul yapılabilecektir. Yüklenici firma tarafından GLİ Tunçbilek Tesellüm ambarına teslim edilen mal için bir teslim belgesi düzenlenecektir.Bu belgede malın geliş tarihi,miktarı,geliş şekli ile teslim alan idare elemanının imzası bulunacaktır.
3- İhalenin
a) Yapılacağı yer : GLİ İŞLETME MÜDÜRLÜĞÜ İHALE SALONU TAVŞANLI
b) Tarihi ve saati : 16.12.2019 – 14:00

 1. İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler:
  4.1. İhaleye katılma şartları ve istenilen belgeler:
  4.1.2. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren imza beyannamesi veya imza sirküleri;
  4.1.2.1. Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi,
  4.1.2.2. Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi, bu bilgilerin tamamının bir Ticaret Sicil Gazetesinde bulunmaması halinde, bu bilgilerin tümünü göstermek üzere ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri veya bu hususları gösteren belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri,
  4.1.3. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen teklif mektubu.
  4.1.4. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen geçici teminat.
  4.1.5 İhale konusu alımın tamamı veya bir kısmı alt yüklenicilere yaptırılamaz.
  4.2. Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
  İdare tarafından ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir.
  4.3. Mesleki ve Teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
  4.3.1. Tedarik edilecek malların numuneleri, katalogları, fotoğrafları ile teknik şartnameye cevapları ve açıklamaları içeren doküman:
  İstekliler teklifleri ekinde, teklif ettikleri her bir kalem malzeme için numune vereceklerdir. İstekliler her bir kalem teklifleri için en fazla 2 (iki) numune verebileceklerdir. Dikilmiş numuneler teklif edilen kumaştan olacaktır.İkiden fazla verilecek numune değerlendirilmeyecektir. Ayrıca numuneleri olmayan isteklilerin teklifleri de değerlendirmeye alınmayacaktır.Yüklenici firmalara ait, ihalede uygun bulunan numuneler şahit numune kabul edilip geri verilmeyecek ve bedeli ödenmeyecektir.
  İstekliler ayrıca teklifleri ile birlikte, tüm elbiseler, pantolonlar, gömlekler ve kaban için 1 metre numune kumaş vereceklerdir.
  5.Ekonomik açıdan en avantajlı teklif sadece fiyat esasına göre belirlenecektir.
 2. İhaleye sadece yerli istekliler katılabilecektir.
 3. İhale dokümanının görülmesi:
  7.1. İhale dokümanı, idarenin adresinde görülebilir.
  7.2. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını EKAP üzerinden e-imza kullanarak indirmeleri zorunludur.
 4. Teklifler, ihale tarih ve saatine kadar GLİ İŞLETME MÜDÜRLÜĞÜ GELEN EVRAK SERVİSİ TAVŞANLI adresine elden teslim edilebileceği gibi, aynı adrese iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir.
 5. İstekliler tekliflerini, mal kalem-kalemleri için teklif birim fiyatlar üzerinden vereceklerdir. İhale sonucu, üzerine ihale yapılan istekliyle her bir mal kalemi miktarı ile bu mal kalemleri için teklif edilen birim fiyatların çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden birim fiyat sözleşme imzalanacaktır.
  Bu ihalede, kısmı teklif verilebilir.
 6. İstekliler teklif ettikleri bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir.
 7. Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 90 (doksan) takvim günüdür.
 8. Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez.
 9. Bu ihalede elektronik eksiltme yapılmayacaktır.
  14.Diğer hususlar:
  İhale, Kanunun 38 inci maddesinde öngörülen açıklama istenmeksizin ekonomik açıdan en avantajlı teklif üzerinde bırakılacaktır.

Fatma Sezgin

Diğer Haberler

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Son Dakika x