Heath Tips

 • In enim justo, rhoncus ut, imperdiet a
 • Fringilla vel, aliquet nec, vulputateDonec pede justo,  eget, arcu. In enim justo, rhoncus ut, imperdiet a, venenatis vitae, justo.Nullam dictum felis eu pede mollis pretium.

SIVILAŞTIRILMIŞ PETROL GAZI SATIN ALINACAKTIR TÜRKİYE KÖMÜR İŞLETMELERİ KURUMU GENEL MÜDÜRLÜĞÜ(TKİ) GARP LİNYİTLERİ İŞLETMESİ MÜDÜRLÜĞÜ

SIVILAŞTIRILMIŞ PETROL GAZI alımı 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecektir. İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır:
İhale Kayıt Numarası : 2019/630727
1-İdarenin
a) Adresi : DURAK MAH. ETILER CAD. 22 43300 TAVŞANLI/KÜTAHYA
b) Telefon ve faks numarası : 2746141007 – 2746145994
c) Elektronik Posta Adresi : glisatinalma@gli.gov.tr
ç) İhale dokümanının görülebileceği internet
adresi (varsa) : https://ekap.kik.gov.tr/EKAP/
2-İhale konusu malın
a) Niteliği, türü ve miktarı : 550 ADET 45KG PROPAN SANAYİ TÜPÜ Ayrıntılı bilgiye EKAP’ta yer alan ihale dokümanı içinde bulunan idari şartnameden ulaşılabilir.
b) Teslim yeri : Tunçbilek – İdari ve Sosyal işler Şb Md (Tabldor Mutfağı) 15 Tüp Tunçbilek -İdari ve Sosyal İşler Şb Md ( Misafirhane ) 3 Tüp Tavşanlı -İdari ve Sosyal İşler Şb Md ( Merkez misafirhane Tabldot) 1 Tüp Tunçbilek -Elektromekanik Şb Md İmalat – Bakım (Yemekhane) 2 Tüp Tunçbilek -Açıkocak İhtisal Şb Md Açık Ocak FC Pano (Yemekhane) 1 Tüp Tunçbilek – Açıkocak İhtisal Şb Md Açık Ocak 48 Pano (Yemekhane) 1 Tüp Tunçbilek -Elektormekanik Şb Md Açık Ocak Beke (Yemekhane) 1 Tüp Tunçbilek – Elektormekanik Şb Md Makine Başmühendisliği.(Yemekhane) 1 Tüp Tunçbilek – Yeraltı İstihsal Şb Md (Yemekhane) 1 Tüp Tunçbilek – Pazarlama Satış Şb Md Lavvar (Yemekhane) 1 Tüp Tunçbilek -Elektromekanik Şb Md İmalat Atelyesi (Kaynakhane) 2 Tüp Tunçbilek -Elektormekanik
Şb Md İmalat Atelyesi (Elektrik Başmühendisliği) 1 Tüp Tunçbilek -Elektormekanik Şb Md Bakım Atelyesi (Radyatörhane) 2 Tüp Tunçbilek – Elektromekanik Şb Md Açık Ocak Ekskavatör 4 Tüp Tunçbilek – Etüt Proje ve Tesis Şb Md Gazlaştırma Tesisi 3 Tüp Tunçbilek İş Sağlığı Güvenliği Şb Md Eğitim Tesisi 1 Tüp Söz konusu yerlere tüpler irsaliye ile teslim edilecek, irsaliyeler fatura ile birlikte İkmal Başmühendisliğine verilecektir.
c) Teslim tarihi : Teslimat Programı: Yüklenici firmaya 3 (üç) gün önce “Teyidli Faks Mesajı” ile kullanım miktarları (sipariş) bildirilecektir. Yüklenici 3 (üç) gün içerisinde belirtilen noktalardan boş olarak aldığı tüplerin yerine dolu (ağzı mühür kapaklı) olanlarını yasal mevzuata uygun araç ve ekipmanlarla teslim edecektir.
3- İhalenin
a) Yapılacağı yer : Garp Linyitleri İşletme Müdürlüğü (Satınalma Şube Müd. İhale Salonu) Durak Mah. Etiler Cad. No:22 Tavşanlı/KÜTAHYA
b) Tarihi ve saati : 02.01.2020 – 14:00

 1. İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler:
  4.1. İhaleye katılma şartları ve istenilen belgeler:
  4.1.2. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren imza beyannamesi veya imza sirküleri;
  4.1.2.1. Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi,
  4.1.2.2. Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi, bu bilgilerin tamamının bir Ticaret Sicil Gazetesinde bulunmaması halinde, bu bilgilerin tümünü göstermek üzere ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri veya bu hususları gösteren belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri,
  4.1.3. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen teklif mektubu.
  4.1.4. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen geçici teminat.
  4.1.5 İhale konusu alımın tamamı veya bir kısmı alt yüklenicilere yaptırılamaz.
  4.2. Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
  İdare tarafından ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir.
  4.3. Mesleki ve Teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
  4.3.1. Yetkili satıcılığı veya imalatçılığı gösteren belgeler:
  a) İmalatçı ise imalatçı olduğunu gösteren belge veya belgeler,
  b) Yetkili satıcı veya yetkili temsilci ise yetkili satıcı ya da yetkili temsilci olduğunu gösteren belge veya
  belgeler,
  c) Türkiye’de serbest bölgelerde faaliyet gösteriyor ise yukarıdaki belgelerden biriyle birlikte sunduğu serbest
  bölge faaliyet belgesi.
  İsteklilerin yukarıda sayılan belgelerden, kendi durumuna uygun belge veya belgeleri sunması yeterli kabul
  edilir. İsteklinin imalatçı olduğu aşağıdaki belgeler ile tevsik edilir.
  a) Aday veya istekli adına düzenlenen Sanayi Sicil Belgesi,
  b) Adayın veya isteklinin üyesi olduğu meslek odası tarafından aday veya istekli adına düzenlenen
  Kapasite Raporu,
  c) Adayın veya isteklinin kayıtlı olduğu meslek odası tarafından aday veya istekli adına düzenlenen İmalat
  Yeterlik Belgesi,
  ç) (Değişik: 16/8/2014-29090 R.G./ 3. md.) Adaylar veya isteklilerin adlarına veya unvanlarına
  düzenlenmiş olan teklif ettiği mallara ilişkin yerli malı belgesi veya teknolojik ürün deneyim belgesi,
  ğ) Adayın veya isteklinin alım konusu malı ürettiğine ilişkin olarak ilgili mevzuat uyarınca yetkili kurum
  veya kuruluşlarca düzenlenen ve aday veya isteklinin üretici veya imalatçı olduğunu gösteren belgeler.
  5.Ekonomik açıdan en avantajlı teklif sadece fiyat esasına göre belirlenecektir.
 2. İhale yerli ve yabancı tüm isteklilere açıktır.
 3. İhale dokümanının görülmesi:
  7.1. İhale dokümanı, idarenin adresinde görülebilir.
  7.2. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını EKAP üzerinden e-imza kullanarak indirmeleri zorunludur.
 4. Teklifler, ihale tarih ve saatine kadar Garp Linyitleri İşletme Müdürlüğü (Gelen Evrak Servisi) Durak Mah. Etiler Cad. No:22 Tavşanlı/KÜTAHYA adresine elden teslim edilebileceği gibi, aynı adrese iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir.
 5. İstekliler tekliflerini, mal kalem-kalemleri için teklif birim fiyatlar üzerinden vereceklerdir. İhale sonucu, üzerine ihale yapılan istekliyle her bir mal kalemi miktarı ile bu mal kalemleri için teklif edilen birim fiyatların çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden birim fiyat sözleşme imzalanacaktır. Bu ihalede, işin tamamı için teklif verilecektir.
 6. İstekliler teklif ettikleri bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir. 11. Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 90 (doksan) takvim günüdür.
 7. Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez.
 8. Bu ihalede elektronik eksiltme yapılmayacaktır.
  14.Diğer hususlar:
  İhale, Kanunun 38 inci maddesinde öngörülen açıklama istenmeksizin ekonomik açıdan en avantajlı teklif üzerinde bırakılacaktır. HABER TAVŞANLI GAZETESİ 2019/133

Fatma Sezgin

Diğer Haberler

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Son Dakika x